Árlejtéses licitről szóló törvény

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

 

a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról

 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. §-a (1) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

 

I. Fejezet

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

A rendelet hatálya

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed a közbeszerzési eljárásokban és tervpályázati eljárásokban elektronikus úton gyakorolt eljárási cselekményekre, az elektronikus árlejtésre, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: közbeszerzési törvény) hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokban részt vevő személyekre, szervezetekre, valamint a közbeszerzési eljárásban elektronikusan gyakorolható egyes eljárási cselekmények lebonyolításához informatikai támogatást nyújtó szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltató).

 

Általános követelmények

 

2. § A közbeszerzési eljárásban elektronikusan gyakorolható egyes eljárási cselekmények lefolytatása során az ajánlatkérők, valamint az ajánlattevők, a részvételre jelentkezők és a pályázók (a továbbiakban: ajánlattevők), illetve a további résztvevők kötelesek biztosítani, illetve tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát, az ajánlattevők esélyegyenlőségét, valamint az egyenlő bánásmód elvét,

 

3. § (1) Az ajánlatkérő az elektronikus cselekmények gyakorlása, az elektronikus árlejtés során különösen a következőket köteles biztosítani:

 

a) a kapcsolattartás ajánlatkérő által választott elektronikus eszközei nem eredményezhetik az ajánlattevők megkülönböztetését, nem korlátozhatják a gazdasági szereplők hozzáférését a közbeszerzési eljáráshoz, és működésükben összeegyeztethetőnek kell lenniük az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési tevékenység során alkalmazott termékekkel;

 

b) a kapcsolattartást, valamint az információk továbbítását, cseréjét és tárolását oly módon kell végezni, hogy az biztosítsa az adatok változatlan továbbítását, illetve a dokumentumok megváltoztathatatlanságát, letagadhatatlanságát, illetve az ajánlatok, részvételi jelentkezések (a továbbiakban: ajánlat) bizalmas jellegének megőrzését;

 

c) az elektronikusan továbbított adatokhoz határidő előtt ne lehessen hozzáférni;

 

d) a c) pont szerinti tilalom megsértésének felderíthetőségét;

 

e) az ajánlatok benyújtása pontos időpontjának meghatározhatóságát;

 

f) a közbeszerzési eljárás során az elbíráláshoz szükséges bármely adathoz kizárólag az arra jogosult személyek egyidejű intézkedésével, az informatikai biztonsági szabályzatban rögzített módon, a jogosultság azonosításával lehet hozzáférni;

 

g) a beérkezett adatok megnyitásának időpontját csak az arra jogosult személyek állapíthatják, illetve változtathatják meg;

 

h) a beérkezett és megnyitott adatok csak a jogosultak számára maradnak hozzáférhetőek.

 

(2) Az elektronikus dokumentumok benyújtásához szükséges feltételekre vonatkozó információnak a benyújtást megelőzően, megfelelő időben az érdekelt felek rendelkezésére kell állnia;

 

(3) Ha az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó ajánlatok, igazolások, tanúsítványok és nyilatkozatok elektronikus formában nem állnak rendelkezésre, és egyéb sajátosságaik miatt a 6. § (1) bekezdésében meghatározott módon, elektronikus formában nem nyújthatók be, az ajánlattevőknek azokat a határidő lejártáig papíralapú dokumentum formájában a közbeszerzési törvény, valamint az ajánlati felhívás és a dokumentáció által előírt követelményeknek megfelelően kell benyújtaniuk.

 

(4) Az ajánlatkérőnek gondoskodnia kell valamennyi, a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan lefolytatott eljárási cselekmény valamennyi eseménye naplózásáról. A naplózott adatállomány bejegyzéseit védeni kell az arra jogosulatlan személy általi hozzáféréstől, törléstől, illetve biztosítani kell, hogy a napló tartalma a közbeszerzési törvény 34. § (2) bekezdése szerinti időtartam alatt a jogosult számára megismerhető és értelmezhető maradjon.

 

(5) Amennyiben a közbeszerzési eljárás vonatkozásában az ajánlatkérő az elektronikus út igénybevételét lehetővé teszi, vagy azt jogszabály alkalmazni rendeli, a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményben e tényt, és az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozó nyilvános információk elérhetőségét az ajánlatkérőnek fel kell tüntetnie.

 

Az elektronikus közbeszerzési szolgáltatások

 

4. § (1) Az elektronikus közbeszerzési szolgáltatások a következők:

 

a) a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó eljárási cselekmények valamelyikének vagy valamennyi eljárási cselekmény lebonyolításának informatikai támogatása, ideértve az elektronikus árlejtési szolgáltatást;

 

b) szállítók áruszállítására és szolgáltatásnyújtására, valamint építési beruházására vonatkozó adatokat és feltételeket tartalmazó elektronikus katalógusok kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatás.

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásokat egyenként vagy azok közül bármelyiket együttesen is lehet nyújtani.

 

5. § (1) Az ajánlatkérő elektronikus eljárási cselekményt, elektronikus árlejtést szolgáltató igénybevételével a szolgáltató informatikai rendszerén vagy szolgáltató igénybevétele nélkül a saját informatikai rendszerén folytathat le. Amennyiben az ajánlatkérő saját informatikai rendszerén folytat le elektronikus eljárási cselekményt vagy elektronikus árlejtést, a (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket saját magára nézve alkalmaznia kell.

 

(2) Amennyiben az ajánlatkérő egy vagy több elektronikus eljárási cselekményt szolgáltató igénybevételével folytat le, megállapodás alapján jogosult igénybe venni a központi elektronikus szolgáltató rendszer által biztosított ingyenes szolgáltatásokat is.

 

(3) Elektronikus közbeszerzési szolgáltatást nyújthat az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely

 

a) rendelkezik külső, független rendszervizsgáló által folyamatosan ellenőrzött minőségirányítási és információbiztonsági irányítási rendszerrel;

 

b) tevékenysége ellátásához hivatalos közbeszerzési tanácsadót vagy közbeszerzési referenst vesz igénybe;

 

c) a közbeszerzések elektronikus támogatásában felhasznált informatikai rendszer (a továbbiakban: informatikai rendszer) üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadását e célra fenntartott hívószámon folyamatosan biztosítja;

 

d) saját honlapján közzéteszi

 

da) informatikai biztonsági szabályzatát,

 

db) az általa biztosított szolgáltatások részletes szabályairól szóló szabályzatát,

 

dc) általános szerződési feltételeit,

 

dd) a c) pont szerinti hívószámot.

 

Az elektronikus dokumentumokkal és kapcsolattartással szemben támasztott követelmények

 

6. § (1) A közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési törvény szerint kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok és egyéb iratok egyszerű, - képi megfelelést, valamint olvashatóságot, értelmezhetőséget biztosító - a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló jogszabály szerinti elektronikus másolatban is benyújthatók. Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések esetében az ajánlatkérő előírhatja az igazolásnak a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló jogszabály rendelkezései szerint készített hiteles elektronikus másolatban történő benyújtását is.

 

(2) Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről, továbbá a beérkezett dokumentum nevéről és méretéről az ajánlatkérő haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus dokumentum előterjesztésének, illetve kézbesítésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.

 

II. Fejezet

 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS SORÁN ELEKTRONIKUSAN GYAKOROLHATÓ EGYES ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

 

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények közzétételére irányuló kérelmek és hirdetmények elektronikus úton történő benyújtása

 

7. § (1) A közbeszerzési törvényben meghatározott hirdetmények (a továbbiakban: hirdetmény) elektronikus úton történő benyújtására a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: közzétételi rendelet) rendelkezései szerint, e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően kerülhet sor.

 

(2) A kérelmet és mellékleteit

 

a) a Közbeszerzési Hatóság hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egysége által nyújtott, a www.kozbeszerzes.hu címen elérhető elektronikus szolgáltatás igénybevételével kell létrehozni, vagy

 

b) a (3) bekezdés szerinti ügyfélkapus azonosítási rendszeren keresztül kell elektronikus üzenetként megküldeni a hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egység részére, vagy

 

c) a (3) bekezdés szerinti ügyfélkapus azonosítási rendszeren keresztül elérhető, a hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egység által biztosított elektronikus szolgáltatással kell létrehozni.

 

(3) A kérelem és mellékletei elektronikus úton történő benyújtása során a feladó (küldő) azonosítására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti központi elektronikus szolgáltató rendszer által működtetett ügyfélkapu (www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu) is felhasználható.

 

(4) A hirdetményt a simap.europa.eu által használt xml formátumban kell benyújtani. A benyújtott hirdetményeknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételre való feladása esetén a megfelelő elektronikus feladásáról a hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egység gondoskodik.

 

(5) A közzétételi rendeletben meghatározottakon túl a kérelemben meg kell adni a kérelmező elektronikus levélcímét, kivéve a (3) bekezdés szerinti ügyfélkapu felhasználásának esetében.

 

(6) A kérelem és mellékletei kézhezvételét a hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egység a kézhezvétel napján haladéktalanul elektronikusan visszaigazolja a kérelmezőnek.

 

(7) Ha a kérelem és mellékletei nem felelnek meg az (5) bekezdésben foglaltaknak, a közzétételi rendeletben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazandóak.

 

(8) Amennyiben a közzétételi rendelet szerinti hiánypótlás válik szükségessé, a hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egység a hiánypótlásra történő felhívást a kérelmező által az (5) bekezdés szerint megadott, illetve az ügyfélkapu által átadott elektronikus levelezési cím használatával küldi meg.

 

(9) Az (1)-(8) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a közzétételi kérelem visszavonására irányuló, valamint a helyesbítési kérelemre is.

 

8. § (1) A hirdetményellenőrzésért felelős szervezeti egység - a közbeszerzési törvényben és a közzétételi rendeletben meghatározott követelmények teljesülésének ellenőrzését megelőzően - az elektronikus úton benyújtott hirdetmény közzétételére irányuló kérelmet először abból a szempontból vizsgálja meg, hogy az megfelel-e a 7. § (2) bekezdése, valamint (4) és (5) bekezdése szerinti követelményeknek. Amennyiben a kérelem és mellékletei nem felelnek meg a 7. § (2) bekezdése, valamint (4) és (5) bekezdése szerinti követelményeknek, úgy annak beérkezésétől számított két munkanapon belül elektronikus úton vagy telefaxon felhívja az ajánlatkérőt a dokumentum ismételt benyújtására.

 

(2) A közbeszerzési törvényben, illetve a közzétételi rendeletben meghatározott határidők számítását e rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint (4) és (5) bekezdése szerinti követelmények teljesítésétől kell számítani.

 

A közbeszerzési eljárásokkal összefüggő információk nyilvánosságra hozatala

 

9. § (1) A Közbeszerzési Értesítő a Közbeszerzési Hatóság által szerkesztett, a Közbeszerzési Hatóság honlapjáról elérhető, díjtalan elektronikus kiadvány.

 

(2) Ha a közbeszerzési törvény a közbeszerzési eljárással kapcsolatos információk, illetve tájékoztatás ajánlatkérő honlapján történő közzétételét írja elő és az ajánlatkérő nem rendelkezik saját honlappal, e kötelezettség - a közbeszerzési törvény ellentétes rendelkezésének hiányában - a szolgáltató adott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó információk megjelenítésére szolgáló honlapján is teljesíthető.

 

(3) Az ajánlatkérő az egyes közbeszerzési eljárásokra vonatkozó, nyilvános információkat saját honlapján, illetve a szolgáltató az adott eljáráshoz kapcsolódó információk megjelenítésére szolgáló nyilvános felületén is megjelentetheti. Hirdetmények esetében a közzétételre a közbeszerzési törvényben meghatározott módon, időben és tartalommal kerülhet sor.

 

A dokumentációval összefüggő információk rendelkezésre bocsátása

 

10. § Ha a közbeszerzési törvény a közbeszerzési eljárásban dokumentáció, illetve ismertető (a továbbiakban: dokumentáció) készítését írja elő vagy teszi lehetővé, az ajánlatkérő a dokumentációt az általa előzetesen a 3. § megfelelő alkalmazásával meghatározott és közzétett informatikai követelményeknek megfelelően, elektronikus formában is rendelkezésre bocsáthatja.

 

A Közbeszerzési Döntőbizottság értesítése hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdéséről

 

11. § Ahol a közbeszerzési törvény a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megkezdésével összefüggően a Közbeszerzési Döntőbizottság értesítésének kötelezettségét írja elő, ez a kötelezettség elektronikus úton a Közbeszerzési Döntőbizottság által meghatározott és közzétett módon is teljesíthető.

 

Az ajánlattételi dokumentumokra vonatkozó különös követelmények

 

12. § (1) Ha az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény 61. § (2) bekezdése alapján az ajánlati felhívásban vagy részvételi felhívásban (a továbbiakban: felhívás) az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elektronikus úton történő benyújtását is megengedi, akkor a felhívásban vagy a dokumentációban meg kell adni az ajánlat (részvételi jelentkezés) részét képező elektronikus dokumentumok jellemzőire - így különösen az ajánlat (részvételi jelentkezés) részét képező elektronikus dokumentumok formátumára - vonatkozó követelményeket, valamint azt, hogy az elektronikusan benyújtott ajánlatok (részvételi jelentkezések) bontása során milyen informatikai eszközök kerülnek alkalmazásra.

 

(2) Az ajánlatkérő a felhívásban vagy a dokumentációban köteles ismertetni az informatikai megfelelőség e rendeletben szabályozott követelményét, illetve az informatikai alkalmatlanság jogkövetkezményeit.

 

(3) Ha az ajánlatkérő az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elektronikus úton történő benyújtását a közbeszerzési törvény 61. § (2) bekezdése szerint lehetővé tette és az ajánlattevő ajánlatát vagy részvételi jelentkezését elektronikus úton nyújtotta be, ezt az ajánlattevőt azokban az esetekben, mikor a közbeszerzési törvény az ajánlattevők közvetlen írásbeli értesítését írja elő, egyidejűleg elektronikus úton kell értesíteni.

 

(4) Ha az ajánlatkérő az ajánlatok elektronikus úton történő benyújtását is lehetővé teszi, köteles fogadni az ajánlattevő legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott ajánlatát.

 

(5) Az elektronikusan beadott ajánlatban a közbeszerzési törvény 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólap adatait az ajánlattevőnek az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlapba kell beírni, vagy - ha ilyen nem áll rendelkezésre - a felolvasólapot önálló elektronikus dokumentumba kell foglalni.

 

Az elektronikus úton benyújtott ajánlatok felbontásig történő megőrzése

 

13. § (1) Az elektronikus úton benyújtott ajánlatokat olyan módon kell tárolni, amely a bontási időpontig kizárja az azokhoz való hozzáférést.

 

(2) Az informatikai rendszer az egyes ajánlatok és a hozzájuk kapcsolódó mellékletek fogadását, tárolását elkülönülten biztosítja. Az így nyilvántartott adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a megsemmisülés és sérülés ellen.

 

(3) Az ajánlattételi határidő lejártáig - a közbeszerzési törvény 60. § (7) bekezdésének megfelelően - az ajánlattevő jogosult az ajánlat módosítására, olyan módon, hogy a módosított ajánlatot az informatikai rendszer részére megküldi. Az ajánlatnak minden esetben kizárólag az ajánlattételi határidő lejártáig megküldött utolsó változata vehető figyelembe.

 

Az ajánlatok felbontása

 

14. § (1) Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontása úgy történik, hogy a közbeszerzési törvény 62. §-ában szabályozott bontás során az ajánlatkérő - a 3. §-ban foglaltak szerint - hozzáfér az elektronikusan benyújtott ajánlatokhoz. Ebben az esetben a közbeszerzési törvény 62. § (2) bekezdése nem alkalmazandó, a 62. § (3) bekezdés szerinti adatokat pedig a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan kell - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé tenni, továbbá a közbeszerzési törvény 62. § (2) bekezdés szerinti egyéb személyek részére elérhetővé tenni akkor, ha ők legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt az adatokhoz hozzáférést kértek az ajánlatkérőtől.

 

(2) Amennyiben az ajánlatok elektronikus úton történő benyújtásához az ajánlatkérő elektronikus űrlapot rendszeresít, az ilyen módon benyújtott ajánlat esetében az informatikai rendszer a jegyzőkönyvi tartalmat a rendszerben szereplő adatok automatikus felhasználásával, elektronikus dokumentumként hozza létre. Az elektronikus dokumentumot a közbeszerzési törvény 62. § (7) bekezdése alapján készített bontási jegyzőkönyv részének kell tekinteni, és azt valamennyi ajánlattevőnek meg kell küldeni.

 

Az informatikai megfelelőség ellenőrzése

 

15. § (1) Az elektronikusan benyújtott ajánlat felbontásakor ellenőrizni kell annak informatikai megfelelőségét. Az elektronikusan benyújtott ajánlat informatikailag megfelelő, ha

 

a) eleget tesz a felhívásban az ajánlatkérő által előre meghatározott, az ajánlat részét képező elektronikus dokumentumok jellemzőire - így különösen az ajánlat részét képező elektronikus dokumentumok formátumára - vonatkozó követelményeknek, és

 

b) a felhívásban meghatározott informatikai eszközökkel a bontás időpontjában az ajánlatkérő számára olvasható és megjeleníthető.

 

(2) Amennyiben az elektronikus úton benyújtott ajánlat eleget tesz a felhívásban vagy a dokumentációban meghatározott, az ajánlat részét képező elektronikus dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlat egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt - megfelelő határidő tűzésével - fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlat újraküldése nem megengedett.

 

(3) Az ajánlatkérő - amennyiben a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény eltérően nem rendelkezik - csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő (2) bekezdés szerinti nyilatkozata alapján.

 

(4) Amennyiben a szoftver azonosítását követően sem határozható meg egyértelműen az ajánlatnak a felbontás időpontjában létező tartalma, vagy az ajánlattevő olyan, az olvashatósághoz és megjeleníthetőséghez szükséges szoftvert nevez meg, amely eltér az ajánlati felhívásban, illetve a (3) bekezdésben foglaltaktól, az ajánlat a közbeszerzési törvény 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

 

(5) A közbeszerzési törvény 67. §-a szerinti hiánypótlási eljárás lebonyolításának, valamint az ajánlat értékelésének csak abban az esetben van helye, ha az ajánlat - a bontást vagy a (2) és (3) bekezdés szerinti intézkedéseket követően - olvasható és megjeleníthető.

 

Tájékoztatás az ajánlatok elbírálásáról

 

16. § (1) Amennyiben az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény 61. § (2) bekezdése szerint eljárva megengedte az ajánlatok elektronikus úton történő benyújtását is, és legalább egy ajánlatot elektronikusan nyújtottak be, köteles azt az ajánlattevőt, aki ajánlatát elektronikus úton nyújtotta be, a közbeszerzési törvény 56-57. §-a szerinti kizárásról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanság megállapításáról, ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének a közbeszerzési törvény 74. § szerinti egyéb okból történő érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek indokáról a közbeszerzési törvényben meghatározott határidőn belül elektronikus úton értesíteni.

 

(2) Az eredmény megküldésének időpontjában az ajánlatkérő köteles nyilvánosságra hozni a közbeszerzési törvény 77. § (2) bekezdése szerinti írásbeli összegezésben foglalt adatokat. A közbeszerzési törvény 77. § (2) bekezdése szerinti írásbeli összegezést az ajánlatát elektronikus úton benyújtott ajánlattevőnek elektronikus úton kell megküldeni.

 

III. Fejezet

 

AZ ELEKTRONIKUS ÁRLEJTÉS ALKALMAZÁSA

 

Az elektronikus árlejtés alkalmazási köre

 

17. § (1) Elektronikus árlejtés azokban az eljárásokban, amelyekben a közbeszerzési törvény az elektronikus árlejtés alkalmazását lehetővé teszi, az ajánlatkérő által választott bírálati szempont vonatkozásában, a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételekkel kezdeményezhető.

 

(2) Elektronikus árlejtés kezdeményezhető

 

a) a közbeszerzési törvény 71. § (2) bekezdés a) pontja esetén kizárólag az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozóan;

 

b) a közbeszerzési törvény 71. § (2) bekezdés b) pontja esetén a bírálati részszempontokra vonatkozóan.

 

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben elektronikus árlejtés olyan részszempontok esetében kezdeményezhető, amelyek kellő pontossággal meghatározhatók. A bírálati részszempontok akkor minősülnek kellő pontossággal meghatározhatónak, ha azok olyan módon számszerűsíthetők, amely lehetővé teszi az ajánlatoknak az elektronikus árlejtés időpontjáról szóló értesítésben [19. § (1) bekezdése] meghatározott képlet szerinti automatikus rangsorolását.

 

(4) A (3) bekezdés szerinti képletnek a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben tartalmaznia kell valamennyi bírálati részszempontnak az eljárást megindító felhívásban szereplő súlyozását, e célból minden értéket előzetesen egy - a súlyozással meghatározott - értékre kell csökkenteni. Amennyiben az ajánlatkérő lehetővé tette a részekre történő ajánlattételt, minden egyes részre külön képletet kell meghatározni.

 

(5) Uniós értékhatárt el nem érő értékű közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérő nem köteles lefolytatni az elektronikus árlejtést, ha az eljárás során nyilvánvalóvá válik, hogy az elektronikus árlejtés igénybevételéhez kapcsolódó ajánlatkérői és ajánlattevői költségek a közbeszerzési eljárással beszerezni kívánt termék, szolgáltatás értékére is tekintettel az elektronikus árlejtés alkalmazását nem teszik gazdaságossá és a döntés az adott eljárásra egyébként irányadó szabályok szerint meghozható. Az ajánlatkérő az elektronikus árlejtéstől való eltekintést köteles bejelenteni a Közbeszerzési Hatóságnak a mellőzés indokainak részletes bemutatásával.

 

(6) Az ajánlatkérő nem folytathat le elektronikus árlejtést, amennyiben egyetlen érvényes ajánlat került benyújtásra.

 

(7) Az ajánlatkérő nem használhatja az elektronikus árlejtést rendeltetésével össze nem férő célra, különösen a verseny megakadályozására, korlátozására vagy torzítására, valamint az elektronikus árlejtés lefolytatása nem járhat azzal, hogy az eljárás alapján megkötött szerződés tárgya eltér az eljárást megindító hirdetményben és a dokumentációban meghatározott beszerzési tárgytól.

 

A felhívás és a dokumentáció kötelező tartalmi elemei

 

18. § (1) Amennyiben valamely közbeszerzési eljárás lefolytatását megelőzően az ajánlatkérő úgy dönt, hogy az ajánlatoknak a közbeszerzési törvény 63. § (4) bekezdése szerinti értékelését követően elektronikus árlejtést kíván lefolytatni, köteles ezt a tényt az eljárást megindító hirdetményben jelezni.

 

(2) Az ajánlatkérő a dokumentációban köteles tájékoztatást adni

 

a) arról a tényről, hogy az elektronikus árlejtést az ellenszolgáltatás mértéke vonatkozásában vagy - a közbeszerzési törvény 71. § (2) bekezdés b) pontja esetében - a bírálati részszempontok vonatkozásában folytatja le;

 

b) arról, hogy az ajánlattevők számára milyen információk mely időpontban lesznek elérhetők az elektronikus árlejtés során;

 

c) az elektronikus árlejtés lebonyolításának menetéről, ideértve azt is, ha az elektronikus árlejtést szakaszokban kívánja lefolytatni;

 

d) azokról a feltételekről, amelyek mellett az ajánlattevők megtehetik új ajánlataikat, ideértve az elektronikus árlejtés lebonyolítása során a rendszerbe bevihető értékek közötti minimális különbségekre vonatkozó információkat;

 

e) az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről, valamint a rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges technikai előírásokról.

 

Ajánlattevők értesítése

 

19. § (1) Az ajánlatoknak a közbeszerzési törvény 63. § (4) bekezdése szerinti értékelését követően az elektronikus árlejtés időpontjáról az ajánlatkérő valamennyi, az eljárásban érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőt egyidejűleg, elektronikus úton, az értesítés fogadása visszaigazolásának kötelezettségével értesíteni, egyben ajánlattételre felhívni köteles.

 

(2) Az értesítést az ajánlatkérőnek úgy kell elküldenie, hogy annak tartalmát az ajánlattevők az elektronikus árlejtés kezdő időpontjaként az értesítésben megjelölt időpont előtt legalább öt munkanappal megismerhessék.

 

(3) Az értesítésnek tartalmaznia kell:

 

a) az elektronikus árlejtés megkezdésének és lezárásának időpontját;

 

b) az informatikai rendszerbe történő belépést lehetővé tevő azonosító adatokat, illetve a belépéshez szükséges eszközökre vonatkozó információkat;

 

c) az informatikai rendszer működésének megismeréséhez szükséges információkat;

 

d) az ajánlatoknak a közbeszerzési törvény 63. § (4) bekezdése szerinti értékelésének eredményét;

 

e) azt a képletet, amely alapján az ajánlatok automatikus rangsorolására sor kerül;

 

f) a 20. § szerinti, az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer működésének megismerésére nyitva álló időtartam kezdő és befejező időpontját;

 

g) azt a kezdő és befejező időpontot, vagy amennyiben az elektronikus árlejtés több szakaszból áll minden szakaszra vonatkozóan azokat a kezdő és befejező időpontokat - naptárilag vagy a (4) bekezdésben meghatározott módon -, amelyek között az ajánlattevőnek a 21. § (1) bekezdés szerinti adatokat fel kell töltenie az elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszerbe.

 

(4) Az értesítés tartalmazhatja azt az ajánlattételi határidőt megelőző időtartamot, amelyen belül érkező ajánlat esetében az ajánlat megtételének időpontjában az elektronikus árlejtés új szakasza kezdődik. Az értesítésnek ebben az esetben tartalmaznia kell az új szakasz befejező időpontját, valamint azt, hogy az ilyen módon megkezdődött új szakaszban a befejező időpontot megelőzően az e bekezdés első mondatában meghatározott határidőn belül tett ajánlat egyben új szakasz kezdetét jelenti-e.

 

(5) Valamennyi, a (4) bekezdés szerint megkezdett új szakaszra a (4) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

 

Az informatikai rendszer működésének megismerése

 

20. § Az ajánlatkérő, illetve a szolgáltató köteles - legalább 24 óra időtartamban - lehetővé tenni, hogy az ajánlattevők - a rendszer kipróbálását is ideértve - megismerkedjenek az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer működésével.

 

Az elektronikus árlejtés megkezdése

 

21. § (1) Az elektronikus árlejtés megkezdését megelőzően az ajánlattevő - az ajánlatkérő által a 19. § (3) bekezdés g) pontjában megjelölt időpontban - köteles feltölteni az elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszerbe a bírálati részszempontok tekintetében a közbeszerzési törvény 63. § (4) bekezdése szerint értékelt érvényes ajánlatában szereplő értékeket.

 

(2) Az elektronikus árlejtést az ajánlatkérő a 19. § szerinti értesítésben közölt időpontban kezdi meg.

 

(3) Az elektronikus árlejtés során az ajánlattevő ajánlatát a csak számára hozzáférhető, az ajánlatok megtételére szolgáló adatátviteli lehetőség igénybevételével teheti meg. Az első ajánlat megtétele - ellenkező bizonyításig - vélelmet keletkeztet arra nézve, hogy

 

a) az eljárásban az ajánlattevő nevében az arra feljogosított személy jár el;

 

b) ajánlattevő az elektronikus árlejtés dokumentációban közzétett feltételrendszerét megismerte és magára nézve kötelezően elfogadta;

 

c) az ajánlattevő jogi helyzetében a korábbi, a közbeszerzési törvény 63. § (4) bekezdése szerint értékelt érvényes ajánlata megtételétől az elektronikus árlejtés megkezdéséig terjedő időszakban semmilyen olyan körülmény nem állt be, mely az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásból a közbeszerzési törvény szerinti kizárását eredményezheti.

 

Az ajánlatok megtétele, az ajánlati kötöttségre vonatkozó különös szabályok

 

22. § (1) Amennyiben az ajánlattevő az elektronikus árlejtés során nem tesz ajánlatot, ajánlati kötöttsége az elektronikus árlejtést megelőzően papír alapon vagy a 12. § szerint elektronikus úton benyújtott ajánlata vonatkozásában áll fenn.

 

(2) Az ajánlattevőnek az elektronikus árlejtés során első ajánlatának megtételétől az elektronikus árlejtés lezárásáig nem áll fenn a közbeszerzési törvény szerinti ajánlati kötöttsége. A szerződést az ajánlatnak az elektronikus árlejtés lezárásakor meglévő tartalma szerint az első helyen rangsorolt ajánlattevővel kell megkötni.

 

(3) Az elektronikus árlejtés lebonyolítása során az ajánlattevők az ellenszolgáltatás mértéke vagy a bírálati részszempontok tekintetében módosíthatják ajánlatukat.

 

(4) Az ajánlattevő az elektronikus árlejtés során a 17. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti esetben kizárólag kedvezőbb, a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti esetben egyes részszempontok vonatkozásában kedvezőbb és kedvezőtlenebb ajánlatot is tehet.

 

(5) Az ajánlattevőnek az elektronikus árlejtés során tett azon ajánlata nem vehető figyelembe, amely a 19. § (3) bekezdésének e) pontjában meghatározott képlet alapján történő, más ajánlattevők ajánlatait figyelmen kívül hagyó automatikus kiértékelés szerint kedvezőtlenebb az ajánlattevő korábban tett ajánlatánál.

 

A beérkezett ajánlatokkal összefüggő cselekmények

 

23. § (1) A beérkező ajánlatokat az elektronikus árlejtést támogató rendszer automatikusan, a 19. § (3) bekezdésének e) pontja szerinti képlet alkalmazásával értékeli, és az ajánlattevőkkel egyidejűleg, elektronikus úton közli a (2) bekezdésben meghatározott információkat.

 

(2) Az ajánlatkérő az elektronikus árlejtést támogató informatikai rendszer útján folyamatosan köteles közölni az ajánlattevőnek az ajánlattevők rangsorában elfoglalt helyzetét, valamint - a (3) bekezdésben foglaltak betartásával - információval látja el az ajánlattevőket más ajánlattevők által tett ajánlatokban foglalt értékekkel, továbbá - amennyiben azt a dokumentációban előzetesen jelezte - az ajánlattevők számával kapcsolatban.

 

(3) Az ajánlatkérő az elektronikus árlejtés lefolytatása során az egyes ajánlattevőket véletlenszerűen választott azonosítóval jelöli, és gondoskodik arról, hogy az ajánlattevőknek - saját azonosítójukon túl - ne legyen tudomásuk arról, hogy melyik azonosító melyik ajánlattevőt jelöli.

 

Az elektronikus árlejtés lezárása

 

24. § (1) Az elektronikus árlejtést az ajánlatkérő lezárja:

 

a) a 19. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti időpontban;

 

b) ha nem nyújtottak be a 18. § (2) bekezdés d) pontja szerinti minimális különbségre vonatkozó követelménynek megfelelő ajánlatot és a 19. § szerinti értesítés tartalmazta, hogy ebben az esetben az utolsó ajánlat beérkezésétől számított mely időpontban kerül sor az elektronikus árverés lezárására, az értesítés által tartalmazott időpontban;

 

c) ha az elektronikus árlejtést szakaszokban folytatták le, az utolsó szakasznak a 19. § szerinti értesítés által tartalmazott befejezési időpontjakor.

 

(2) Első helyen rangsoroltnak az az ajánlattevő minősül, akinek ajánlatát az informatikai rendszer az árlejtés lezárásakor a legkedvezőbb ajánlatként tartja nyilván.

 

(3) Az elektronikus árlejtés lezárásakor az ajánlatkérő az árlejtés során érvényes ajánlatot tett ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatja az elektronikus árlejtés során az ellenszolgáltatás mértéke, illetve a bírálati részszempontok tekintetében kialakult rangsorról.

 

Az elektronikus árlejtés lebonyolítása során jelentkező üzemzavar esetén követendő eljárás

 

25. § (1) Amennyiben az elektronikus árlejtés lebonyolítása során az elektronikus árlejtést lebonyolító ajánlatkérő, a szolgáltató vagy legalább két ajánlattevő az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer üzemzavarát észleli, az elektronikus árlejtést - e tény jegyzőkönyvben való rögzítése mellett - az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény 76. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.

 

(2) Amennyiben az üzemzavart az ajánlattevő észleli, köteles azt telefonon, az erre a célra fenntartott hívószámon jelezni az ajánlatkérőnek, illetőleg a szolgáltatónak.

 

(3) Amennyiben az ajánlatkérő, a szolgáltató vagy az elektronikus árlejtésben részt vevő valamelyik ajánlattevő az árlejtés titkosságának sérelmét észleli, az elektronikus árlejtést - e tény jegyzőkönyvben való rögzítése mellett - az ajánlatkérő a közbeszerzési törvény 76. § (1) bekezdés e) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja.

 

(4) Az elektronikus árlejtés ismételt lebonyolítására a 19. § szerinti értesítés megküldését követően kerülhet sor. A (3) bekezdés szerinti esetben a 19. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti új eszközök vagy azonosítók hozzáférhetővé tételéről is gondoskodni kell.

 

Jogorvoslatok

 

26. § Az e rendeletbe ütköző magatartásra vagy mulasztásra a közbeszerzési törvénynek a jogorvoslatra, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos polgári perekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

IV. Fejezet

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

Hatálybalépés

 

27. § (1) Ez a rendelet 2008. január l-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett közbeszerzésekre [Kbt. 35. § (2) bekezdés], tervpályázatokra, illetőleg ezekkel kapcsolatban a kérelmező által feladott, illetőleg megküldött hirdetményekre kell alkalmazni.

 

(2)-(3)

 

Jogharmonizációs záradék

 

28. § Ez a rendelet - a közbeszerzési törvénnyel együtt - a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

 

a) az Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK irányelve (2004. március 31.) a vízügyi, az energia-, a közlekedési és a postai ágazatokban működő szervezetek közbeszerzései eljárásainak összehangolásáról;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/18/EK irányelve (2004. március 31.) az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásmegrendelésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról.

Facebook oldal

 
 

Előnyök

  • Biztosítók egy helyen licitálnak Önért
  • Díjmentes ügyintézés
  • Szakértői segítség a biztosítás kiválasztásában
  • Legkedvezőbb díj elérése árlejtéses licit használatával
  • Gyorsabb, egyszerűbb, költséghatékonyabb, mint a hagyományos megoldás

Magunkról

Az 1.BIZTOSÍTÁSLICIT megalapításával célunk az volt, hogy ügyfeleink biztosításaikat a magyar piacon eddig nem ismert különlegesen hatékony módon intézhessék... Tovább

Csatlakozz hozzánk